Theses 

Strategická analýza podniku, Racio, s.r.o. Břeclav – Bc. Jan Darmovzal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Darmovzal

Bakalářská práce

Strategická analýza podniku, Racio, s.r.o. Břeclav

Strategic analysis of the enterprise, Racio, s.r.o. Břeclav

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Strategická analýza konkrétního podniku“ je provedení strategické analýzy, následné vyhodnocení a formulace možných řešení problému. Práce je systematicky rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, jsou vymezeny jednotlivé pojmy, jež věcně se strategickou analýzou souvisejí, dále jsou zde popsány metody a analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Jedná se zejména o analýzy SMART, PESTLE, Porterův model pěti sil, finanční analýzu a SWOT analýzu, která předcházející poznatky a návrhy strategií formuluje do jednotného rámce. V praktické části je věnována pozornost deskripci společnosti RACIO, s. r. o. V úvodu je krátce zmíněna historie a vznik společnosti, vlastnická struktura a předmět podnikání. Následně je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí pomocí výše uvedených metod. Tyto poznatky jsou poté integrovány pomocí SWOT analýzy, z níž jsou na závěr vyvozeny návrhy strategických řešení, jakožto prostředku dosažení zamýšleného cíle.

Abstract: The subject of the thesis "Strategic analysis of the enterprise" is to undertake a strategic analysis and subsequent evaluation and formulation of possible solutions of the problem. The thesis is systematically divided into two parts. In the first part, theoretical, are determined the particular terms that are materially related to strategic analysis, further describes the methods and analysis of the external and internal environment. Particularly, SMART analysis, PESTLE analysis, Porter's five forces model, financial analysis and SWOT analysis that previous findings and proposals of strategies formulates into a single framework. The practical part is focused on the description of the company RACIO, Ltd. In the introduction is briefly mentioned the history and establishment of the company, ownership structure and business activities. Following is an analysis of the internal and external environment using the above analysis. These findings are then integrated with SWOT analysis of which are in the end drawn strategic solutions as a means of achieving the objective.

Klíčová slova: Strategie, analýza SMART, strategické řízení, strategická analýza, PESTLE analýza, Porterův model pěti sil, finanční analýza, mikrookolí, makrookolí, SWOT analýza. Strategy, SMART analysis, strategic management, strategic analysis, PESTLE analysis, Porter´s five forces model, financial analysis, microenvironment, macroenvironment, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz