Beata Fischerová

Bachelor's thesis

Investice do školství ve městě

Investments in Education in the Town
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit financování investičních projektů a financování investic do škol v městě Šumperku. Teoretická část bakalářské práce se zabývá principy hospodaření obcí. Definuje orgány obce a působnost obce, rozpočet, rozpočtový výhled a příjmy rozpočtu obcí a způsobem financování školství v působnosti obcí. Zabývá se počtem, strukturou, naplněností a kapacitou mateřských a základních …more
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate the financing of capital projects and investments to schools in Šumperk. The theoretical part of the thesis summarizes the principles of municipality financial management. It defines the municipal authorities and their competences, the budget, budget perspectives, budget income and financing of municipal educational systém. It also describes the structure, capacity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Petr Tománek
  • Reader: Eva Mičkechová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa