Michal Kludka

Bakalářská práce

Návrh organizace dopravy na ulici Mostní a Buničitá v Ostravě

Design of Traffic Organization on Mostní and Buničitá Street in Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením a návrhem organizací dopravy na silnici II. třídy 478 Mostní v Ostravě, dále pak variantním návrhem křižovatky této silnice se silnicí II. třídy 477 Buničité. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. Práce popisuje zhodnocení stávajícího stavu, z hlediska širších dopravních vztahů, intenzity dopravy, a nehodovosti. Následuje prognóza zmíněných hledisek, s přihlédnutím …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a design and organisation of traffic for II. class road 478 Mostní in Ostrava, furthermore with a variant design of the crossroads of this road and II. class road 477 Buničitá. A solution is made in a range of the technical study. The thesis describes assessment of the current state with an aspect of wider traffic relations, traffic intensity and accident rate. Having …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby