Mgr. Magdaléna Musilová

Bachelor's thesis

Hydrotermální žíly v lomu u Výklek

Hydrotermal veins in quarry near Výkleky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na studiu hydrotermálních žil v činném lomu u obce Výkleky. Lom leží v jižní části moravického souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. Tato práce se věnuje studiu fluidních inkluzí v křemeni, orientaci žil a mineralogickému popisu žíly a okolní horniny. V první části práce jsou popsány geologické poměry, fluidní inkluze obecně a stručný popis typu hydrotermálních žil. Pro …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on study of hydrothermal veins in active quarry near the village Výkleky. The quarry is located in the southern part of Moravice Formation of Nízký Jeseník flysch. This thesis is dedicated to studying of fluid inclusions in quartz, orientation of veins and mineralogical description of veins and surrounding rock. Geological conditions, fluid inclusion in general and short …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta