Patrik Toman

Bakalářská práce

Přínosy systému řízení kvality podle ISO 9001

Benefits of the quality management system according to ISO 9001
Anotace:
Tato bakalářská práce, se v teoretické části zabývá identifikací očekávaných přínosů certifikace normy ISO 9001. Toho je dosaženo pomocí rešerše literatury. Cílem praktické části práce, je zjištění míry naplnění očekávaných přínosů v praxi. Bylo kontaktováno celkem 1662 organizací. Zpětná vazba činí 82 subjektů (4,93%). Nástrojem byl elektronický dotazník s Likertovou škálou. Největším zjištěným přínosem …více
Abstract:
In the theoretical part, this bachelor's thesis deals with the identification of the expected benefits of the ISO 9001 certification. This is achieved through a literature search. The aim of the practical part of the work is to determine the degree of fulfillment of the expected benefits in practice. A total of 1662 organizations were contacted. The feedback is 82 subjects (4.93%). The tool was an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Wenzel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS