Theses 

Inkluzivní přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání – Mgr. Monika Prchalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Monika Prchalová

Diplomová práce

Inkluzivní přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání

Inclusive approaches to children with special educational needs in pre-school education

Anotace: Cílem diplomové práce je zjistit možné přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně vymezuje legislativní východiska předškolního vzdělávání v České republice se zaměřením na předškolní vzdělávání, objasňuje inkluzivní vzdělávání a s ním související podpůrná opatření. Dále seznamuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, charakterizuje dítě v předškolním věku, věnuje se konkrétním typům postižení a jejich dopadům na osobnost dítěte, a pojednává o důležitosti spolupráce mezi rodiči dítěte a školou. Nakonec zmiňuje různé alternativní přístupy v edukaci dětí předškolního věku, popisuje specifika přístupů k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle určitých diagnóz a zaměřuje se na podporu těchto dětí prostřednictvím asistenta pedagoga či osobního asistenta. Připojen je příklad Školního vzdělávacího plánu konkrétní mateřské školy, kde je využíváno inkluzivní vzdělávání. Praktická část představuje výzkumné šetření, které zjišťuje možné přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání.

Abstract: The Goal of this Dissertation is to determine possible approaches to children with special educational needs in pre-school education. It is devided into practical and theoretical part. The theoretical part briefly defines the legal basis of pre-school education in the Czech Republic, focusing on pre-school education, and explains inclusive education and related support measures. The Dissertation also introduces the General Educational Program for preschool education, characterizes the child in the preschool age, dedicates to specific types of disability and their impact on the child's personality, and explains the importance of cooperation between the parents and the school. Finally, it mentions various alternative approaches of the preschool educational, describes attitudes specific for children with special educational needs according to determined diagnoses and aims to support these children through a teacher's assistant or a personal assistant. An example of School Education Plan of a particular kindergarten, which is using inclusive education, has been also attached. The practical part presents the research that detects possible approaches to children with special educational needs in preschool education.

Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, předškolní vzdělávání, individuální přístup, podpůrná opatření, inclusive education, special educational needs, pre-school education, individual approach, support measures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz