Jiří Pánek

Master's thesis

Detekce dopravních značek z obrazů kamer zabudovaných ve vozidlech (trojúhelníkové značky)

Traffic Signs Detection from the Cameras Built in Vehicles (Triangular Signs)
Abstract:
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro detekci trojúhelníkových dopravních značek v obraze. Takovéto algoritmy mohou být použity nejen ke kontrole stavu dopravního značení, ale v podobě systémů podpory řidiče mohou zvyšovat bezpečnost provozu v dopravě. Pro nalezení polohy značky v obraze je využito barevné segmentace založené na prahování jednotlivých barevných kanálů. Nalezené …more
Abstract:
The aim of this work was to propose and implement an algorithm for detection of triangular traffic signs in an image. This kind of algorithm can be used not only for traffic signs condition control, but also as a driver assistant system improving traffic safety. Color segmentation based on each color channel thresholding is used for localization of the sign in an image. Artificial neural network classifies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Eduard Sojka
  • Reader: Jan Gaura

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava