Bc. Jana ERBENOVÁ, DiS.

Master's thesis

Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka

Old environmental burdens - the galvanic sludge and their impact on water quality in "Chuchelský potok" basin
Abstract:
Mnou zpracovávaná diplomová práce se zabývá problematikou starých ekologických zátěží - konrétně je poté zaměřena na skládky galvanických kalů na rozhraní území Semily a obce Chuchelna a jejího možného vlivu na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka, do kterého lokalita spadá. Diplomovou prací navazuji na svou bakalářskou práci, kdy jsem hodnotila jakost povrchových vod v povodí. Na základě rešerše …more
Abstract:
Me thesis deals with the issue of old environmental burdens - namely: is then focused on the landfill of galvanic sludge in Semily - Chuchelna and its potential impact on water quality in the basin "Chuchelský potok". This thesis folows on my bachelor work, when I evaluated the quality of surface water in the basin. The thesis is based on the literature search. In work was rebuilt general problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Balej, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ERBENOVÁ, Jana. Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí