Bc. Tereza Kuzdasová

Diplomová práce

Moderní trendy v zacházení s pachateli trestných činů ve výkonu trestu odnění svobody

Modern trends in the treatment of offenders in prison
Anotace:
V teoretické části budou vymezeny základní pojmy a termíny, které s danou problematikou souvisejí. Bude popsán účel trestání a výčet trestů, které se ukládají za spáchaný trestný čin. Vysvětlen bude i trest odnětí svobody a jeho výkon v České republice. V části empirické bude uskutečněno vlastní výzkumné šetření, a to formou řízených rozhovorů s lidmi, kteří ve věznicích pracují. Jeho cílem bude získat …více
Abstract:
In the theoretical part, basic concepts and terms related to the given issue will be defined. The purpose of punishment and the list of punishments imposed for the committed crime will be described. Imprisonment and its enforcement in the Czech Republic will also be explained. In the empirical part, an own research investigation will be carried out, in the form of guided interviews with people who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Petr Juříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Vlach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.