JUDr. Lumír Crha

Disertační práce

Dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence a ochranná nebo ústavní výchova.

Supervision by public prosecutor’s office over observing legal regulations at places of serving custody, imprisonment, preventive forensic detention and protective or institutional training.
Anotace:
V práci shrnuji jak své poznatky o dozoru nad detencí z let 2007 až 2012, tak i své názory na některé obecnější otázky spjaté s tímto dozorem. Popisuji souvislost dozoru nad věznicemi s principem ultima ratio a s naplňováním účelu trestu. Uvádím počty osob ve věznicích v tuzemsku i zahraničí a odůvodňuji svou skepsi ohledně brzkého poklesu těchto počtů v České republice. Dozor nad detencí porovnávám …více
Abstract:
At work I summarize my findings about the supervision of detention from the years 2007 through 2012, and my views on some of the broader issues associated with this control. I describe the link of supervision of prisons with the principle of ultima ratio and fulfilling the purpose of the punishment. I present the numbers of people in prisons in the Czech Republic and abroad, and my scepticism about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo