Theses 

KRESBA JAKO PROSTŘEDEK POZNÁVÁNÍ TRADIC VÁNOČNÍ ČAS (PŘEDŠKOLNÍ VĚK) – Lenka ŠIMKOVÁ ŠTOLCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka ŠIMKOVÁ ŠTOLCOVÁ

Bakalářská práce

KRESBA JAKO PROSTŘEDEK POZNÁVÁNÍ TRADIC VÁNOČNÍ ČAS (PŘEDŠKOLNÍ VĚK)

Drawning as manner of tradition knowing ? Christmastime (pre-school age)

Anotace: Práce je zaměřena na kresbu předškolních dětí. Její význam a využití pro poznávání tradic, konkrétně ve vánočním čase. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení jednotlivých pojmů, jako je kresba a její důležitý význam v předškolním věku. Popisuje tvořivost jako hlavní faktor, který ovlivňuje výtvarnou činnost a potřebu rozvíjet ji. Charakterizuje předškolní věk a jeho vývoj. Poukazuje na nutnost spolupráce rodičů a předškolního zařízení. Dále se zaměřuje na tradice a její aspekty pro lidský život. Jejich spojitost s ročním obdobím a navození tématu vánoční čas pro dětskou výtvarnou tvorbu. Praktická část mé práce je z velké části věnována motivaci a posléze realizaci výtvarné tvorby na téma ?Štědrý den v Betlémě?. Děti v mateřské škole byly motivovány pomocí četby pohádek, biblického příběhu, hry, zpěvu a dramatického ztvárnění. Zadání proběhlo v souladu se zásadami správného vedení výtvarné činnosti. Práce je zakončena ukázkami dětských kreseb a také zpětnou vazbou, která formou dotazů položených dětem s časovým odstupem doplňuje celkové vyhodnocení výtvarného dne.

Abstract: Thesis is dedicated on drawing pre-school age children and its importance and application for traditions recognizing, especially at Christmastime. Thesis has two parts, theoretical and practical part. Theoretic part is focused on explanation of some terms as drawing and its importance at pre-school age, explaining creativity as the most important factor which influences art activity and its necessity for development. This part also defines pre-school age and its development. Afterwards the first part is focused on traditions and their aspects in human life, their connection with season inducing theme of Christmastime for children art creativity. Practical part is focused on motivation as majority and then realizing art creativity on the topic Cristmas Eve in cribs (Belen). Kindergarden-age childern were motivated by reading children books, biblic story, playing, singing and performing. Asignment was done with rules of right leading art creativity. Thesis ends with examples of children´s drawings and a list of questions answered by children for final evalution in time distance.

Klíčová slova: kresba, vývoj tvořivosti, výtvarná činnost, vedení výtvarné činnosti, rodiče, mateřská škola, tradice, zvyky, vánoční čas, motivace, dětský výtvarný projev, hra, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Kovářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ ŠTOLCOVÁ, Lenka. KRESBA JAKO PROSTŘEDEK POZNÁVÁNÍ TRADIC VÁNOČNÍ ČAS (PŘEDŠKOLNÍ VĚK). Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:45, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz