Pavel HRADIL

Bachelor's thesis

Kamenné stoly jako indikátory svahových deformací

Stone tables as indicators of slope deformations
Abstract:
Flyšové prostředí Vnějších Západních Karpat je náchylné k tvorbě svahových deformací a vznikají tak zde sesuvy a hluboké svahové deformace, jejichž následkem mohou být některé geologické útvary. Jedním z nich mohou být kamenné stoly. V této práci proběhlo na vybraných lokalitách terénní měření za pomocí geologického kompasu a následného zpracování dat v programu Stereonet. Taktéž byla každá lokalita …more
Abstract:
Flysch environments of the Outer Western Carpathians is a prone to the formation of slope deformations and created here landslides and deep-seated gravitational slope deformations, which result are created next geological formations. One of them can be rock tables. In this research was carried out of field measurements on selected locations with geological compass and subsequent data processing in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRADIL, Pavel. Kamenné stoly jako indikátory svahových deformací. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta