Monika Součková

Bakalářská práce

Management kvality. Aplikace ve vybrané organizaci veřejné správy

Anotace:
Bakalářská práce na téma "Managment kvality. Aplikace ve zdravotnickém zařízení" se zabývá nastavením systému kvality při poskytování zdravotní péče, kdy jedním z indikátorů kvality je dle zákonných povinností sledování nežádoucích událostí. Zabývá se rozborem sledování nežádoucích událostí ve čtyřletém období ve Stodské nemocnici. Práce se skládá z několika částí. V první části obecně shrnuji danou …více
Abstract:
Bachelor thesis "Quality Management. Application in healthcare facility "deals with the setting of a quality system in the provision of health care, where one of the quality indicators is, according to legal obligations, to monitor undesirable events. It deals with an analysis of adverse events during a four-year period at Stodo's Hospital. The work consists of several parts. In the first part, I summarize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Součková, Monika. Management kvality. Aplikace ve vybrané organizaci veřejné správy. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha