Jakub Homola

Master's thesis

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs
Abstract:
V této diplomové práci se zabýváme akcelerací prostoro-časové metody hraničních prvků pro řešení rovnice tepla za použití grafických akcelerátorů. Tato metoda, narozdíl od sekvenčního procházení časových kroků, sestavuje globální prostoro-časové matice, které mají velké nároky na paměť. To omezuje velikost problémů, které jsme tímto přístupem schopni řešit. Vycházíme z existující CPU implementace knihovny …more
Abstract:
In this thesis we aim at accelerating the space-time boundary element method for the heat equation using GPUs. Contrary to the time-stepping approaches, the method assembles the global space-time system matrices, which have large memory requirements. This limits the size of problems that can be solved. Starting from the existing CPU implementation in the BESTHEA library, we develop a GPU-accelerated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2021
  • Supervisor: Michal Merta
  • Reader: Jan Zapletal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava