Bc. Adéla Majerová

Diplomová práce

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu

The use of Lemna minor for evaluation fluoranthene toxicity
Anotace:
Na zvyšujícím se stupni antropogenního znečištění životního prostředí se významně podílejí polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs). Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv jednoho z nejrozšířenějších zástupců PAHs - fluoranthenu (FLT) a jeho zvyšující se koncentrace (0,1 and 1 mg/l) na růst (počet rostlin, listová plocha) a primární fotosyntetické procesy (parametry fluorescence chlorofylu, obsah …více
Abstract:
The increasing degree of anthropogenic pollution of the environment is also caused by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this thesis was to evaluate the influence of one of the most widespread representatives of PAHs - fluoranthene (FLT) and its increasing concentrations (0,1 and 1 mg/l) on growth (number of plants, leaf area) and primary photosynthetic processes (parameters of chlorophyll …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta