Theses 

Příprava obyvatelstva k sebeochraně – Petra Salcburgerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Salcburgerová

Diplomová práce

Příprava obyvatelstva k sebeochraně

Preparation of Population for Self-Protection

Anotace: Diplomová práce se zabývá přípravou obyvatelstva k sebeochraně a je zaměřená konkrétně na podmínky města Šumperk. Vymezuje základní pojmy z dané problematiky. Řeší právní zabezpečení ochrany obyvatelstva, připravenost obyvatelstva v České republice k sebeochraně, organizaci a řízení ochrany obyvatelstva v České republice a Německu. Analyzuje stav vzdělání a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci v obecné rovině. Praktická část diplomové práce se věnuje přípravě obyvatelstva k sebeochraně v podmínkách města Šumperk, jeho prostředky a metody k přípravě obyvatelstva, navržení nových forem a metod, hodnotí výsledky dotazníkového šetření ve městě Šumperk.

Abstract: This diploma thesis is focused on preparation of the population for self-protection and speecifically regarding to conditions city of Šumperk. This thesis defines basic concepts from this issues. Addresses the legal selfguarding of population, preparadness of population in the Czech Republic to self-protection, organization and management for protection of the population in Czech Republic and Germany. Analyzes the state of the education and preparation of the population for self-protection and self-assistance in general. The practical part of diploma thesis is focused on preparation population for self-protectin in terms of city Šumperk, resources and methods for the preparation of the population, suggested new forms and methods, rate the results of the survey in Šumperk.

Klíčová slova: mimořádná událost, sebeochrana, ochrana obyvatelstva, civilní ochrana, hasičský záchranný sbor

Keywords: extraordinary event, self-protection, population protection, civil protection, Fire rescue service

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Vilém Adamec
  • Oponent: František Kovářík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz