Aleš Polák

Bakalářská práce

Výroba koksu

Coke Production
Anotace:
Bakalářská práce popisuje technologické postupy při výrobě koksu. První část je zaměřena na koksovací vlastnosti černého uhlí. V dalších částech jsou zachyceny jednotlivé etapy od přípravy vsázky až po výrobu koksu. Studiem odborné literatury jsou v poslední části popsány vlastnosti vyrobeného koksu, vedlejší produkty koksování a jejich následných využití. Závěr práce je věnován vyhodnocení zjištěných …více
Abstract:
The bachelor thesis describes technological processes of the production of coke. The first part is focused on the coking properties of coal. The subsequent parts depict the individual stages of coal production, from the preparation of coal charge to the production of coke. The final part, which is based on the study of technical literature, describes the properties of produced coke, coking by-products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: František Tichánek
  • Oponent: Petr Šušák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava