Eliška Mikesková

Bakalářská práce

Realizace Fondu soudržnosti v ČR

Implementation of Cohesion Fund in the Czech Republic
Anotace:
Resumé VYUŽITÍ A REALIZACE FONDU SOUDRŽNOSTI V ČR V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 – 2013 Eliška Mikesková Cílem bakalářské práce je komplexní představení Fondu soudržnosti, jeho nástrojů, cílů, finančních alokací a přiblížení jeho využití a realizace prostřednictvím konkrétních operačních programů, které Fond soudržnosti v ČR financuje. V teoretické rovině jsou představeny základní rysy politiky hospodářské …více
Abstract:
Resumé USE AND IMPLEMENTATION OF THE COHESION FUND IN THE CZECH REPUBLIC DURING PROGRAMMING PERIOD 2007 - 2013 Eliška Mikesková The main aim of this bachelor thesis is a comprehensive of the Cohesion Fund and its tools, objectives, financial allocatins and his approach through the use and implementation of specific operational programs to the Cohesion Fund in the Czech Republic´s finances. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Jakub Remiáš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava