Petr Bienek

Bakalářská práce

Analýza reakčních dob řidiče v provozu silničního vozidla

Analysis of Reaction Times of Road Vehicle Driver
Anotace:
Tato práce rozebírá reakční doby řidiče a vlivy provozních situací na velikost těchto dob. Cílem je navrhnutí postupu pro zjišťování reakčních dob a poté realizovat experimentální měření pro vybrané situace. Skutečná technicky možná délka reakční doby je rozhodující činitel při posuzování průběhů a příčin nehodových dějů.
Abstract:
This thesis analyses reaction times and influences of road traffic situations regarding these reaction times. The goal is to propose a procedure for detecting reaction times and then implement an experimental measuring for selected situations. Real technically posssible reaction time is deciding factor in judging courses and causes of traffic accidents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Michal Richtář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava