Theses 

Dopady globalizace na sociální a psychologické aspekty života a rodiny příslušníků arabské menšiny v Izraeli – Mgr. Yousef Mahagna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Yousef Mahagna

Disertační práce

Dopady globalizace na sociální a psychologické aspekty života a rodiny příslušníků arabské menšiny v Izraeli

The impacts of globalization on social and psychological aspects of Israeli Arab minority members' life and family

Anotace: Práce se zabývá vlivem globalizace na příslušníky arabské menšiny v Izraeli. V teoretické části popi-suje, co globalizace znamená a do jaké míry ovlivňuje každodenní život v různých oblastech. Práce se věnuje také popisu tradiční arabské rodiny, jejího způsobu života a systému rodinných vztahů a speci-fikům života arabské menšiny v Izraeli. Empirická část se skládá z kvalitativního a kvantitativního výzkumu, které na sebe navazují. V kvalitativní části byly provedeny rozhovory s příslušníky arabské menšiny v Izraeli a byla identifikována hlavní témata změn v jejich životech, ke kterým došlo díky globalizaci. Pomocí výsledků z rozhovorů byl vytvořen dotazník, který byl použit pro kvantitativní zhodnocení souvislostí globalizace a změn v životech Arabů v Izraeli. Výsledky potvrdily, že globali-zace významně změnila život Arabů v Izraeli v mnoha oblastech jejich života. Zjistili jsme, že globali-zace má na arabskou menšinu v Izraeli pozitivní i negativní dopady. Mezi hlavní pozitivní dopady patří větší vzdělanost, nárůst subjektivní kvality a intenzity partnerských vztahů, emancipace žen a rozšíření možností trávení volného času. Naopak nejvýraznějším negativním dopadem je omezení rodinných vztahů, které plyne zejména z nedostatku času dnešních Arabů žijících v Izraeli a z nárůstu materiálních nároků na jejich život. Zjistili jsme, že mladší a starší arabská generace v Izraeli se liší v názorech na globalizaci i v životním stylu, což je známkou intenzivního působení globalizace na arabskou menšinu v Izraeli v posledních desetiletích.

Abstract: The thesis is focused on the impact of globalization on members of Arab minority in Israel. In theoreti-cal part, meaning of globalization and the extent to which it influences different areas of everyday life is described. The thesis also provides description of traditional Arab family, it`s way of living and it`s system of family relationships and specifics of life of Arab minority in Israel. The empirical part con-sists of qualitative and subsequent quantitative research. In the qualitative part, interviews with members of Arab minority in Israel were performed and main themes of their life changes influenced by globalization were identified. Using the results of the interviews, a questionnaire was created and used for quantitative research of relations between globalization and changes in life of Arabs in Israel. The results confirmed that globalization severely changed life of Arabs in Israel in many different ways. We found that globalization has both positive and negative impacts. The main positive impacts are higher education, higher subjective quality and intensity of romantic relationships, emancipation of women and enlarged number of leisure opportunities. On the other hand, the most significant neg-ative impact is limitation of family relationships which follows from lack of time among today Arabs living in Israel and from increased material life requirements. We found that younger and older Arab generation in Israel differ both in attitudes towards globalization and in lifestyle, which is a sign of intensive influence of globalization on Arab minority in Israel during recent decades.

Klíčová slova: globalizace, Arabové, arabská menšina v Izraeli, arabská rodina, globalization, Arabs, Arab minority in Israel, Arab family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:32, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz