Jaroslav Zdvořák

Master's thesis

Návrh a posouzení stavebních jam pro čerpací stanici

Design and Construction of the Foundation Pit for Pumping Station
Anotácia:
Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní návrh a posouzení dočasného pažení a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice, jež jsou součástí veřejné kanalizace obce Baška. Před vlastním návrhem je vyhodnocen IG průzkum zájmové oblasti a proveden vlastní doplňkový IG průzkum formou odběru vzorků a laboratorních měření a následně zpracování návrhu technologie provádění díla. Byla vymyšlena …viac
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is the complex design and analysis of the temporary shoring and the final lining of pit filling stations which are part of the public sewerage system of Baska. Before the proposal itself, an GEOE survey of the areas of interest is evaluated and a specific additional GEOE survey is carried out using sampling and laboratory measurements, followed by a draft of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2013
  • Vedúci: Hynek Lahuta
  • Oponent: Jan Kajan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava