Theses 

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace – Ing. Veronika Hesová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Veronika Hesová

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace

Financial analysis of the company as a basis for assessing the financial situation

Anotace: Bakalářská práce Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace se zaměřuje na finanční analýzu společnosti, zabývající se dovozem osobních a užitkových vozů do České republiky, v období let 2006 až 2010. V teoretické části je definován pojem finanční analýzy. Dále jsou představeni její uživatelé a zdroje, ze kterých jsou v průběhu zpracovávání čerpány informace. Speciální pozornost je věnována zásadním metodám finanční analýzy, které umožňují posoudit finanční situaci podniku. Je rozebrána horizontální a vertikální analýza, jednotliví poměroví ukazatelé a vybraní zástupci predikčních modelů. V praktické části je teorie uplatněna v praxi. Nejprve je představena zvolená společnost, která je podrobena analýze prostřednictvím absolutních a poměrových ukazatelů. Dále je k posouzení finančního zdraví využito bankrotních a bonitních modelů.

Abstract: Bachelor thesis Financial analysis of the company as a basis for assessing financial situation is focused on the financial analysis of the company engaged in import passenger cars and light commercial vehicles to the Czech Republic between years 2006 and 2010. In the theoretical part, there is a definition of the term of financial analysis. Then there are specified its users and resources from which we extracted information during the processing. Special attention is devoted to fundamental methods of financial analysis that allow evaluating the financial situation. Then the horizontal and vertical analysis are examined, individual ratio indicators and chosen representatives of the prediction models. In the practical part, the theory is applied in practice. At first, the chosen company is introduced and then subjected to analysis by absolute and ratio indicators. This is followed by assessment of the financial health for which bankruptcy and profitability models were used.

Klíčová slova: Finanční analýza, Horizontální analýza, Vertikální analýza, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o peněžních tocích, Rentabilita, Aktivita, Likvidita, Zadluženost, Výroční zpráva Financial analysis, Horizontal analysis, Vertical analysis, Balance sheet, Profit and loss account, Cash flow statement, Profitability, Asset, Utilization, Indebtedness, Annual report

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 18:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz