Sarah Janštová

Diplomová práce

Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na termicky aktivním uhelném odvalu Heřmanice

The Study of the Incidence of the Selected Pollutants on the Thermally Activated Coal Dump Heřmanice
Anotace:
Hornická činnost na Ostravsku probíhala od 19. století. V rámci těchto činností vznikaly na území Ostravska odvaly, kde byla navážena karbonská hlušina spolu s dalšími komunálními nebo průmyslovými odpady. V minulosti nebylo možno tuto hlušinu dokonale vytřídit, proto byla ukládána na odvaly a zůstalo v ní velké množství uhelné složky, která je náchylná k samovznícení. Samovznícení odvalů neohrožuje …více
Abstract:
Mining activity in the Ostrava region has been going on for many decades since the 19th century. Within these activities, there were built dumps, where carbon dioxide was callected together with other municipal or industrial waste. In the past, it was not possible to sort out this gangue perfectly, so it was kept it the dump and large amount of coal component susceptible to spontaneous combustion remained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava