Izabela Ertingerová

Disertační práce

Zhodnocení technické efektivnosti pobytových sociálních služeb dle modelu Data Envelopment Analysis

Evaluation of technical efficiency of residential social services according to the Data Envelopment Analysis model.
Anotace:
Předmětem doktorské disertační práce jsou pobytové sociální služby, konkrétně domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, které jsou určeny pro seniory (osoby ve věku 65+). Výzkum reaguje na skutečnost, že se Česká republika v posledních letech potýká s demografickým stárnutím obyvatelstva a rostoucím počtem osob s diagnostikovanou demencí. Tyto skutečnosti mají vliv na výrazné zvýšení poptávky …více
Abstract:
The subject of the doctoral dissertation is residential social services, specifically homes for the elderly and special regime homes, which are intended for the elderly (persons aged 65 years and older). The research responds to the fact that the Czech Republic has been struggling in recent years with the demographic ageing of the population and the growing number of people diagnosed with dementia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Romana Provazníková, Michaela Staníčková, Barbora Slintáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava