Kateřina Plesková

Bakalářská práce

Technické zhodnocení, opravy a rezervy na opravy majetku výrobního podniku

Technical Improvements, Repairs and Reserves for Repairs of Assets in Production Company
Anotace:
Cílem této práce je zaměření se na problematiku technického zhodnocení, oprav a rezerv na tyto opravy. V hlavní části práce jsou konkretizovaná témata jako je majetek podniku, odpisy majetku a operace během živostnosti majetku podniku. Na konkrétních příkladech jsou analyzovány účetní a daňové souvislosti vzniku technického zhodnocení, realizace opravy, tvorba a čerpání rezervy na opravy majetku. Dále …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to focus on technical improvements, repairs and reserves for these repairs. The main part specifies topics such as business assets, their depreciation of assets and operations during the economic life of company assets. Using specific examples there are analysed accounting and tax implications of the emergence of technical improvements, repairs realization, creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Stanislav Kubica
  • Oponent: Lucie Vystavělová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava