Eva Holá

Diplomová práce

Vliv neuskutečněné investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem jezera Most.

The influence of unrealized investments on the development and other realisation actions related to Lake Most.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké důsledky by mělo neuskutečnění mnohamiliónové investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem Jezera Most. Práce popisuje celkovou dispozici území, tj. základní funkční rozdělení území včetně jeho stručné charakteristiky, uvažovaných staveb a krajinných prvků. V řešeném území je moţnost realizovat projekty, jako například silnice Most – Mariánské Radčice …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to investigate consequences when the multimilion investment and other realisation actions to the Lake Most will not be realised. Thesis describes whole available area, such as the basic area, functional distribution including its brief chararacteristics, considered buildings and landscape features. In this area is the opportunity to realize projects such as roads …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: František Jirásek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava