Theses 

Personální marketing ve vybraném podniku – Bc. Pavla HOLUBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Pavla HOLUBOVÁ

Diplomová práce

Personální marketing ve vybraném podniku

Personnel marketing in selected company

Anotace: Diplomová práce se zabývá oblastí personálního marketingu ve firmě Škoda Electric a.s. Cílem práce je zhodnotit externí personální marketing a následně stanovit doporučení pro oblast externího marketingu ve zvoleném podniku. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje definici personálního marketingu, který je následně dělen dle personálních činností na interní a externí personální marketing. Praktická část obsahuje tři oblasti. V její úvodní kapitole je představena vybraná společnost Škoda Electric včetně popisu lidských zdrojů. Následuje kapitola zaměřená na analýzu externího personálního marketingu společnosti včetně metod a nástrojů, které využívají k oslovení nových zaměstnanců. Součástí kapitoly je analýza úspěšnosti reakce uchazečů na vystavené inzeráty firmy. Ke zjištění, jaké faktory osloví studenty a absolventy vysokých škol při výběru zaměstnavatele a jak vnímají vybranou firmu z hlediska atraktivity zaměstnavatele, bylo realizováno dotazníkové šetření. V poslední kapitole jsou na základě předchozích kapitol navržena doporučení zaměřená na oblast externího personálního marketingu ve vybraném podniku.

Abstract: The diploma thesis deals with the personnel marketing in Škoda Electric a.s. The aim of this thesis is to evaluate external personnel marketing and to provide recommendations for the area of external marketing in the chosen company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the personnel marketing, which is further divided into internal and external personnel marketing according to personnel activities. The practical part contains three areas. In the first chapter the Škoda Electric Company is introduced, including a description of their human resources. Then follows the chapter focused on the analysis of the external personnel marketing of the company including its methods and tools used to address the new employees. The analysis of successful candidate's response to published company job offers is also part of this chapter. A questionnaire survey was conducted to determine which factors address university students and graduates when choosing their employer and how they perceive the selected company in terms of employer attractiveness. In the last chapter there are recommendations based on previous chapters that are focused on the area of external personnel marketing in the selected company.

Klíčová slova: personální marketing, externí personální marketing, značka zaměstnavatele, personální činnosti, Škoda Electric a.s.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74583 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HOLUBOVÁ, Pavla. Personální marketing ve vybraném podniku. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz