Theses 

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky) – Mgr. Zuzana Stojková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zuzana Stojková

Diplomová práce

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)

Law, Psychology and Abuse of Non-Alcoholic Drugs (Topical Problems of Legal Application and Psychological Problems)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou nealkoholových návykových látek. Jejím cílem je vytvoření uceleného přehledu o drogové problematice z pohledu historického, právního a psychologického a zmapování a zanalyzování drogové situace ve Zlínském kraji. Je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je obsaženo vymezení jednotlivých pojmů, problematika týkající se závislosti a historický i současný přehled mezinárodní i české drogové právní úpravy. Praktická část této práce je zaměřena na drogovou scénu v České republice, zejména pak ve Zlínském kraji a na protidrogovou politiku v nich.

Abstract: This thesis deals with non-alcoholic addictives. Its objective is to make a survey of drug issues from historical, psychological and legal points of view and to analyze the situation in the Zlin region. It is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical one, I define individual terms and issues related to addiction and both historical and present drug legislation here and abroad. The practical part is focused on the drug scene in the Czech Republic, particularly in the Zlin region and on the drug policy in them.

Klíčová slova: drogy, drogová závislost, omamné a psychotropní látky, uživatel, OSN, drogové trestné činy, drogová scéna, Zlínský kraj, protidrogová politika, prevence, drugs, drug addiction, narcotic drugs and psychotropic substances, drug-user, UNO, drug crime, drug scene, Zlin region, anti-drug policy, prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz