Jan SLAWISCH

Bakalářská práce

Tato bakalářská se zaměřuje na automobilový slovník, výskyt těchto slov v korpusu a jejich porozumění. První věc této práce je najít vhodnou literaturu pro toto téma a korpusy ve kterých provedeme výzkum. Poté zvolíme automobilově založená slova a vložíme je do korpusu a porovnáme výsledky. Jako další vezmeme tyto slova a vytvoříme dotazník. Tento dotazník se bude skládat ze 4 částí: první část budou otázky se 4 možnostmi správné odpovědi, další budou kolokace, třetí část bude práce s technickým textem a poslední část bude psaní automobilových slov, které znají. Výsledku z průzkumu analyzujeme a provedeme výzkum.

This Bachelor thesis focuses on corpus research on car related words in the corpus and its understanding. First thing of this thesis is to find required literature for this topic and the corpuses for the research. Then choosing car related words, and putting them into the corpus. After putting these words into the corpus, we compare the results. Then we take these words and we create a survey based on the topic. The survey contains four parts: first part is multiple choices, second part is Colocations, the third part is working with technical text and the last part is writing down car related words. The results from this survey are summarized and researched.
Abstract:
In today's world, cars have become widely used as a common object for people. They have given people a certain type of freedom. Vehicles, in general, have led to society as we know it today. In this Bachelor thesis, the primary focus is car-related vocabulary, its research in corpora and people's understanding of it. This work is based on the research of the British National Corpus. Data referred to …více
Abstract:
V dnešní době se auto stalo pro lidi velmi běžným objektem. Dává lidem určitý druh svobody. Všeobecně vozidla tvoří naší společnost, jak jí známe teď. V této bakalářské práci je hlavním cílem automobilově založený slovník, výzkum v korpusu, a jeho porozumění mezi lidmi. Tato práce používá Britský národní korpus. Data, která jsou získána při výzkumu, jsou později použita v průzkumu. V rámci této práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAWISCH, Jan. Tato bakalářská se zaměřuje na automobilový slovník, výskyt těchto slov v korpusu a jejich porozumění. První věc této práce je najít vhodnou literaturu pro toto téma a korpusy ve kterých provedeme výzkum. Poté zvolíme automobilově založená slova a vložíme je do korpusu a porovnáme výsledky. Jako další vezmeme tyto slova a vytvoříme dotazník. Tento dotazník se bude skládat ze 4 částí: první část budou otázky se 4 možnostmi správné odpovědi, další budou kolokace, třetí část bude práce s technickým textem a poslední část bude psaní automobilových slov, které znají. Výsledku z průzkumu analyzujeme a provedeme výzkum.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta