Martin Kocurek

Diplomová práce

Webové služby a servisně orientovaná architektura v jazyku Java

Web Services and Service Oriented Architecture in Java Programming Language
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá tématikou webových služeb a servisně orientované architektury (SOA) v jazyku Java, které dnes tvoří důležitou součást v oblasti informačních technologií. Tato práce si klade za cíl seznámit se s principy webových služeb a SOA, s jejich technologiemi a platformou pro vývoj aplikací v jazyku Java. V další části se práce zabývá možnostmi hostování webových služeb a způsobu …více
Abstract:
This Diploma thesis describes theme Web Services and Service Oriented Architecture (SOA) in Java Programming Language, which today forms an important part in information technology. This thesis behind aim acquaint with principles of web services and SOA, their technology and application development platforms in Java. The next part of the thesis deals with the possibilities of hosting web services and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: David Hrubý
  • Oponent: David Ježek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika