Theses 

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály – Petr Haškovec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Petr Haškovec

Bachelor's thesis

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály

Homogenization of Composite Materials

Abstract: Tato práce se zabývá kompozitními materiály a jejich matematickým převodem na materiál homogenní stejných vlastností. Je zde zkoumáno, jakým způsobem musí být kompozit složen, aby navenek jevil vlastnosti homogenního materiálu. Problém je převeden na okrajovou úlohu rovnice vedení tepla v 1D na intervalu $\left<0,1\right>$. Konkrétně je zde řešena periodická úloha, zadaná diferenciální rovnicí druhého řádu $-\big(a(x) \cdot u'(x)\big)'=f(x)$ s vhodnými okrajovými podmínkami. Řešení získáno pomocí metody konečných prvků a řešení pomocí asymptotické expanze je porovnáváno s limitním řešením. S různými funkcemi jsou hledány případy, kdy se materiál jeví jako homogenní.

Abstract: This thesis deals with composite materials and their mathematical transfer to homogenic material with same nature. Is exemined, how composite material is composed, to be seen as homogenic material. Problem is transform to boundary value problem of heat conduction equation in 1D on interval $\left<0,1\right>$. Specifically is solved periodical problem, specified with second order differential equation $-\big(a(x) \cdot u'(x)\big)'=f(x)$ with appropriate boundry value. Solution is obtained by finite element method and asymptotic expansion and is compared with limit solution. There are looked for instances, when composit is seen as homogenic matherial.

Keywords: kompozitní materiál, homogenizace, metoda konečných prvků, asymptotická expanze

Keywords: composite material, homogenization, finite element method, asymptotic expansion

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Jiří Bouchala
  • Reader: Petr Vodstrčil

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:52, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz