Kamila Nečesaná

Master's thesis

Zavedení bezpečnostní dokumentace na provozu údržba ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Implementation of Safety Documentation in a Maintenance Shop of the Company ArcelorMittal Energy Ostrava, Ltd.
Abstract:
Cílem této diplomové práce je podrobně popsat a provést analýzu a hodnocení rizik jednotlivých činností strojní údržby ve společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. Na základě analýzy pak navrhnout vhodná opatření a následně zpracovat bezpečné pracovní postupy těchto činností. V první části práce je možné naleznout základní pojmy a legislativní požadavky vztahující se k danému problému. Ve druhé …more
Abstract:
The target of this Diploma thesis is to describe in details, analyzing and evaluating of risks of mechanical maintenance individual activities at ArcelorMittal Energy Ostrava, s.r.o. Also to propose appropriate provisions and subsequently to develop safe work procedures of these activities based on the analysis. In the first part of this Thesis is possible to find basic concepts and legislative requirements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Lenka Kissiková
  • Reader: Jakub Trpiš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava