Dušan Řeháček

Bakalářská práce

Posouzení vhodnosti metod pro analýzu a hodnocení rizik v ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Assessment of Suitability of Methods for the Analysis and Assessment of Risks in ArcelorMittal Ostrava, JSC
Anotace:
Řeháček, D.: Posouzení vhodnosti metod pro analýzu a hodnocení rizik ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2010, stran. 60.Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem legislativy v oblasti analýzy a hodnocení rizik, metodami, kterými lze analýzu rizik provádět a postupem při jejím zpracováním. Na základě provedených analýz rizik u vybrané profese …více
Abstract:
Řeháček, D.: Assessing the appropriateness of methods for analyzing and assessing risk in ArcelorMittal Ostrava a.s. Bachelor thesis, Technical University of Ostrava, Ostrava, 2010, 60 pages. This thesis deals with the current state of legislation in the field of analysis and risk assessment methods, which can be used to carry out a risk analysis procedure and the steps followed in this analysis. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Roman Dubový
  • Oponent: Aleš Jakubowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava