Theses 

Suburbanizace Olomouce a její důsledky: Případová studie Neředína a Bukovan – Mgr. Vlastimil Duchoň

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Mgr. Vlastimil Duchoň

Bakalářská práce

Suburbanizace Olomouce a její důsledky: Případová studie Neředína a Bukovan

Suburbanisation and its effects in urban areas of Olomouc: The Case study of Neředín and Bukovany"

Anotace: Název práce: Suburbanizace Olomouce a její důsledky: Případová studie Neředína a Bukovan. Počet znaků (včetně mezer): 89848. Cílem této práce je srovnat právě městskou formu suburbanizace s její příměstskou variantou malých obcí, konkrétně v suburbanizačním kontextu Olomouce: její městskou částí Neředín a již mimo Olomouc ležících Bukovan. V daných lokalitách zjistit positivní a negativní dopady suburbanizace v oblasti sociální, ekonomické, zájmů a kulturního vyžití, infrastruktury a dopravní dostupnosti a věnovat prostor i vlivu suburbánní zástavby na rozvoj lokalit. V teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení termínu suburbanizace, dále popisuje positivní a negativní důsledky tohoto jevu. Poté mapuje vývoj suburbanizace ve světovém a českém kontextu. Zabývá se také historickým kontextem urbanizace v Olomouci a zkoumaných lokalitách. Analytická část se zaměřuje na analýzu fotografií, článků a dokumentů a na výsledky zúčastněného pozorování. Dále analyzuje a porovnává zkoumané lokality na základě polostrukturovaných rozhovorů, vedených s vybranými zástupci Neředína a Bukovan.

Abstract: Title: The Suburbanization of Olomouc and its effects: The case study of Neředín Bukovany. Number of characters (spaces included): 89848. The main subject of this thesis is to compare urban form of suburbanization with its suburban variant of small communities, particularly in the suburbanization context of Olomouc and mostly the city parts Neředín and Bukovany which lies outside of Olomouc. In these locations I will look on the positive and negative effects of suburbanization in the social, economic area, cultural interests and activities, infrastructure and transport accessibility and the degree of impact of suburbanization on development in areas. In the theoretical part the thesis focuses on the definition of the term suburbanization, and it describes the positive and negative effects of this phenomenon. Then it is mapping the development of suburbanization in the world and the Czech context. The empirical part focuses on the analysis of photographs, articles, documents and the results of participant observation. It analyzes and compares surveyed areas on the basis of interviews with chosen representatives of Neředín and Bukovany.

Klíčová slova: Urbanizace, suburbanizace, důsledky suburbanizace, Olomouc, Neředín, Bukovany.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šindelář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz