Theses 

Komparativní přístup při vstupu na nový trh v automobilovém průmyslu – Ing. Markéta Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Ing. Markéta Nováková

Diplomová práce

Komparativní přístup při vstupu na nový trh v automobilovém průmyslu

Comparative approach in entering a new market in automotive industry

Anotace: Předmětem diplomové práce "Komparativní přístup při vstupu na nový trh v automobilovém průmyslu" je současné působení společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Indii a doporučení vstupu na vhodný, atributově podobný trh. První dvě kapitoly se věnují teoretickým souvislostem, jsou zde shrnuty poznatky o obchodní politice zemí a možnosti působení firem na mezinárodních trzích. Zejména jsou zdůrazněny formy vstupu, důležitost průzkumu podnikatelského prostředí a rizika se vstupem na nový trh související. Analytická část práce je zaměřena na vývoj automobilového průmyslu a působení ŠKODA AUTO a.s. v tomto odvětví a na další kroky společnosti v oblasti prodeje automobilů. Z důvodu negativního celosvětového hospodářského vývoje je rozhodnuto managementem ŠKODA AUTO a.s. o diverzifikaci aktivit společnosti i na jiné trhy. Pro expanzi společnosti je vybrán indonéský trh, který bude srovnán s trhem indickým. Závěr práce je věnován komparaci obou trhů a definování shodných rysů a návrhu komparativního přístupu pro indonéský trh. V rámci tohoto postupu je Indonésie doporučena jako země vhodná pro vstup ŠKODA AUTO a.s.

Abstract: The subject of this thesis titled "Comparative approach in entering a new market in automotive industry" are current activities of ŠKODA AUTO a.s. in India and recommendation of entering a new attribute-like market. The first two chapters are devoted to the theoretical background of the subject. They refer to the trade policy of countries and companies' possibility to operate in international markets. In particular, entry modes, the importance of research of business environment and risks related with entering a new market are highlighted. The analytical part of the thesis is focused on the development of the automotive industry, activities of ŠKODA AUTO a. s. in this sector and further steps in the company's car sales. Due to negative global economic performance it has been decided by ŠKODA AUTO's management to diversify the company's activities into other markets. For the company's expansion is chosen Indonesian market, which will be compared with Indian market. The conclusion is devoted to a comparison of both markets, defining their similarities and a proposal for comparative approach for Indonesian market. On the basis of this approach is possible to recommend Indonesia as an appropriate country for entering company ŠKODA AUTO a.s.

Klíčová slova: Automobilový průmysl, komparace, liberalismus, mezinárodní průzkum trhu, obchodní politika, PEST analýza, protekcionismus, SWOT analýza, ŠKODA AUTO a.s., vstup na zahraniční trh.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31411 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Nováková, Markéta. Komparativní přístup při vstupu na nový trh v automobilovém průmyslu. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 22:23, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz