Tomáš Czaderna

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky ulic Šenovská a Lihovarská v Ostravě

Reconstruction of Intersection Šenovská Street and Lihovarská Street in Ostrava
Anotace:
CZADERNA T.: Přestavba křižovatky ulic Šenovská a Lihovarská v Ostravě Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017, 35 stran Bakalářská práce, vedoucí: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Bakalářská práce obsahuje návrh optimálního řešení křižovatky silnic Lihovarská a Šenovská. Důvodem změny řešení stávajícího stavu křižovatky je bodová závada v bezpečnosti …více
Abstract:
CZADERNA T.: Reconstruction of Intersection Šenovská Street and Lihovarská Street in Ostrava Department of Transport Engineering, Faculty of Civil Engineering VSB – Technical University of Ostrava, 2017, 35 pages Bachelor thesis, Supervisor: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Bachelor thesis contains a proposal of an optimal solution to the intersection of the roads Lihovarska and Senovska. The reason …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby