Tomáš Inspektor

Disertační práce

Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy

Methods of Geodata Aggregation and Adjustment for Spatial Segregation Monitoring on the Example of Ostrava City.
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení moţností vyuţití různých metod agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace v městském prostředí. Mezi testovanými metodami bylo např. mapování relativního rizika, agregace dat na administrativní jednoty, pravidelnou čtvercovou síť a agregace pomocí metody jádrových odhadů. Jako zájmové území je zvoleno město Ostrava, které za poslední období prošlo …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the possibility of using different methods of aggregation and adjustation of geodata to monitor spatial segregation in urban environment. Several methods were tested e.g. mapping the relative risk, aggregation of data within variousadministrative unit, regular square network and aggregation using the kernel density estimation. As an area of interest the city of Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 4. 2014
  • Vedoucí: Jiří Horák
  • Oponent: Milan Šimek, Dagmar Kusendová, Jaromír Kolejka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava