Pavel Pustówka

Master's thesis

Dynamická detekce útoků pomocí Intrusion detection systému Suricata

Dynamic Threat Detection Using Intrusion Detection System Suricata
Abstract:
Tato diplomová práce poukazuje na alternativní možnosti v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vedle firewallu a různých access listů v softwarové nebo hardwarové podobě, nabízí tato práce pohled na řešení problematiky bezpečnosti počítačových pomocí detekčního systému Suricata. Myšlenka uchovávání citlivých dat v elektronické podobě si nese s sebou riziko zneužití v případě využití dnešních sítí …more
Abstract:
This thesis shows the alternative options in the field of network security. In addition to the firewalls and access lists in software or hardware form, this work points on the issues of computer security by using detection system Suricata. The idea of storing sensitive data in electronic form carries the risk of abuse with using today's networks and their possibility of access. It is the price for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Filip Řezáč
  • Reader: Jakub Šafařík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava