Bc. Eva KŘÍŽOVÁ

Master's thesis

Problematika systému pacientem řízené analgezie v intenzivní pooperační péči

System of patient-controlled analgesia in intensive postoperative care
Abstract:
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí sester, pracujících na vybraných pracovištích pooperační intenzivní péče, o zásadách užití systému pacientem řízené analgezie (dále PCA). Dílčími cíli bylo zjistit, zda je užití systému PCA na zkoumaných pracovištích upraveno vnitřním předpisem, a dále porovnat úroveň vědomostí sester o problematice PCA v závislosti na těchto proměnných …more
Abstract:
Aim: The aim of this work was to find out the level of theoretical knowledge of nurses working on chosen postoperative intensive care workplaces about the guidelines for the use of Patient-Controlled Analgesia system (PCA). Partial aims were to find out if the use of the PCA system on selected workplaces is governed by internal rules, to compare the knowledge level of the nurses about the PCA issues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Dana Streitová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽOVÁ, Eva. Problematika systému pacientem řízené analgezie v intenzivní pooperační péči. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta