Theses 

Nezaměstnanost jako problém veřejné správy – Bc. Dana Maštalířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Maštalířová

Bakalářská práce

Nezaměstnanost jako problém veřejné správy

Unemployment as a problem of public administration

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na nezaměstnanost jako problém veřejné správy. Cílem mojí práce bude přiblížit správu na úseku zaměstnanosti jako odvětví veřejné správy, uvedu pojmový aparát v souvislosti s nezaměstnaností, obecné zásady činnosti veřejné správy na úseku zaměstnanosti a organizační uspořádání a řízení státní správy na úseku zaměstnanosti. Zmíním se o nezaměstnanosti a správě zaměstnanosti v zemích Evropské unie. Budu se věnovat právní úpravě na úseku zaměstnanosti a nástroji politiky zaměstnanosti. Závěr práce obsahuje úvahy de lege ferenda.

Abstract: The thesis is focused on unemployment as a problem of public administration. The aim of my thesis is to outline the administration of the employment sector as a branch of public administration, and introduce the conceptual apparatus in connection with unemployment, the general principles of public administration in the field of employment and organizational structure and management of state administration in the area of employment. Unemployment and public services in the EU countries will be mentioned as well as the legislation in the field of employment and employment policy instruments. The conclusion of the thesis includes considerations de lege aspects.

Klíčová slova: zaměstnanost, nezaměstnanost, nezaměstnaný, veřejná správa, státní politika zaměstnanosti, druhy a úrovně nezaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, employment, unemployment, unemployed, public administration, state employment policy, the types and levels of unemployment, active and passive employment policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:06, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz