Theses 

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting – Bc. Uliana Baliasnikova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Uliana Baliasnikova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting

Marketing mix of Trans Business Consulting company

Abstract: Bakalářská práce se zabývá detailním rozborem marketingového mixu konkrétního podniku. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit již existující marketingový mix podniku a navrhnout zlepšení nebo úplně nový marketingový komunikační mix, a to jak komunikace B2B, tak komunikace B2C. V první části této práce je popsána veškerá teorie, která se týká marketingového komunikačního mixu, tak jak ji popisuje příslušná oborová odborná literatura, včetně jeho jednotlivých nástrojů a koncepcí. V druhé části práce je zhodnocen současný stav marketingového komunikačního mixu vybraného podniku a je sestaveno doporučení pro zlepšení marketingového mixu. V práci jsou využity různé metody hodnocení marketingového mixu, například analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku - SWOT analýza a PEST analýza. Součástí práce je i soubor relevantních kazuistik.

Abstract: This thesis is aimed to perform a detailed analysis of the marketing mix of a particular company. The main target is to analyze and evaluate the existing marketing mix of the company as well as offer an improved or an entirely new marketing communication mix, for both communication types B2B and B2C. The first part of this work describes all the theories that relate to the marketing communications mix, as was mentioned in the relevant professional literature, including its various tools and concepts. The second part evaluates the current state of marketing communication mix of the selected company and is made of recommendations for an improved marketing mix. The work uses various methods of evaluation of the marketing mix, for example, analysis of internal and external environment - PEST and SWOT analysis. The work also contains relevant case studies.

Keywords: Marketingový mix, podpora prodeje, reklama, public relations, direct marketing, osobní prodej, poradenství.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 10:32, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz