Theses 

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting – Bc. Uliana Baliasnikova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Uliana Baliasnikova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting

Marketing mix of Trans Business Consulting company

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá detailním rozborem marketingového mixu konkrétního podniku. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit již existující marketingový mix podniku a navrhnout zlepšení nebo úplně nový marketingový komunikační mix, a to jak komunikace B2B, tak komunikace B2C. V první části této práce je popsána veškerá teorie, která se týká marketingového komunikačního mixu, tak jak ji popisuje příslušná oborová odborná literatura, včetně jeho jednotlivých nástrojů a koncepcí. V druhé části práce je zhodnocen současný stav marketingového komunikačního mixu vybraného podniku a je sestaveno doporučení pro zlepšení marketingového mixu. V práci jsou využity různé metody hodnocení marketingového mixu, například analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku - SWOT analýza a PEST analýza. Součástí práce je i soubor relevantních kazuistik.

Abstract: This thesis is aimed to perform a detailed analysis of the marketing mix of a particular company. The main target is to analyze and evaluate the existing marketing mix of the company as well as offer an improved or an entirely new marketing communication mix, for both communication types B2B and B2C. The first part of this work describes all the theories that relate to the marketing communications mix, as was mentioned in the relevant professional literature, including its various tools and concepts. The second part evaluates the current state of marketing communication mix of the selected company and is made of recommendations for an improved marketing mix. The work uses various methods of evaluation of the marketing mix, for example, analysis of internal and external environment - PEST and SWOT analysis. The work also contains relevant case studies.

Kľúčové slová: Marketingový mix, podpora prodeje, reklama, public relations, direct marketing, osobní prodej, poradenství.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 23:10, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz