Darina Veselá

Bachelor's thesis

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Abstract:
V prvej časti sa z teoretického hľadiska venujem ľudskému potenciálu, riadeniu ľudských zdrojov a v súvislosti s ním najmä vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov, rozvádzam cyklus vzdelávania, metódy vzdelávania modernej personalistiky. Druhá časť je zameraná na charakteristiku vybranej organizácie. Hlavným cieľom mojej práce je analýza súčasného stavu vzdelávania a rozvoja zamestnancov tejto organizácie …more
Abstract:
In the fist part of this work I am reseraching about human potential, directing of human resources and about education and development of employee espacially in this case by theoretical way. I am expanding cycle of education, methods of education of modern personalistic too. Second part is dedicated to characterization of specific company. The main aim of my reserching is analyse of current …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Petra Horváthová
  • Reader: Lenka Králová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava