Petr Bora

Master's thesis

Analýza oborového okolí těžební společnosti OKD, a. s.

Business Environment Analysis for the Mining Joint-Stock Company, OKD,a.s.
Abstract:
Analýza oborového okolí těžební společnosti OKD, a.s. přináší návrhy a doporučení v oblasti obchodní strategie společnosti. Za použití Porterova modelu popisuje oborové okolí uhelného průmyslu v ČR. Analyzuje stav černouhelného průmyslu v ČR ve vazbě na OKD, a.s. a faktory, které jej ovlivňují. Především se pak práce zabývá faktory ekonomickými, politickými a sociálními. V závěru se práce věnuje analýze …more
Abstract:
The analysis of OKD branch surroundings contains the proposals and recommendations in the area of business strategy of the company. It describes the branch surroundings of the coal mining industry in the Czech Republic in the frame of Porter model. The thesis analyses the status of hard coal industry in the Czech Republic in connection with OKD, a.s. and the factors which influence it. Further, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Michal Vaněk
  • Reader: Jan Hladký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava