Bc. Milena Soukupová

Bachelor's thesis

Exekuce jako prostředek výkonu rozhodnutí v podnikání

Execution as a Means of Enforcement in Business
Abstract:
V bakalářské práci se věnuji velmi diskutovanému tématu „Exekuce“, nyní v souvislosti s uspokojením pohledávek z podnikání. Rozdělena je do tří kapitol. V první části se zabývám vysvětlením pojmu exekuce, její vykonatelností, historií, statistikou a též organizací soudních exekutorů, abych přiblížila, o čem výkon rozhodnutí je a čemu se věnuje. Druhá část je věnována celkové analýze exekuce (příčina …more
Abstract:
The thesis is devoted discussed topic " Execution ", now in connection with the satisfaction of claims from the business. It is divided into three chapters . The first part deals with the explanation of the concept of execution, its enforceability, history, statistics , and also the organization of bailiffs , approached me , what is the enforcement of the decision and what it pays . The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Ing. Marek Andrášek
  • Reader: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS