Theses 

Vliv geodynamických jevů na liniové inženýrské stavby – Mgr. Karolína Faktorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Karolína Faktorová

Bakalářská práce

Vliv geodynamických jevů na liniové inženýrské stavby

Influence of landslides on line engineering constructions

Anotace: První část práce se věnuje zjištění geologických a hydrologických podmínek v okolí obce Biskupice u Luhačovic. Dále upřesňuje jejich inženýrskogeologické vlastnosti a zhodnocuje geologickou situaci na daném území. V další části práce je volena vhodná metoda výpočtu stability pro daný svah (v tomto případě Pettersonovu proužkovou metodu) a následně jsou provedeny výpočty. Na základě vypočtených hodnot je stanoven stupeň stability svahu v rozmezí 1,26-1,36. V diskuzi je zhodnoceno, že není možné zachovat plynovod ve stávající poloze a je navržena přeložka tohoto vedení mimo sesuvné území.

Abstract: The first part of this work focuses on the geological and hydrological conditions around the village Biskupice near Luhačovice. Also clarifies their engineering-geological properties and evaluates the situation in the territory. The next section is chosen a suitable method for calculating the slope stability (in this case the band Petterson method) and subsequently performed calculations. Based on the calculated values is determined by the degree of slope stability in the range of 1.26 to 1.36. The discussion is appreciated that it is not possible to maintain the pipeline in its current position and proposed rerouting of the line outside the landslide.

Klíčová slova: Vnější Západní Karpaty, zlínské souvrství, stabilita svahu, sesuv, Pettersonova metoda, Biskupice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Knížek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz