Theses 

Socializace a vývoj identity dětí vychovaných v homosexuálních párech – Mgr. Lucie Příhodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Příhodová

Bakalářská práce

Socializace a vývoj identity dětí vychovaných v homosexuálních párech

Socialization and identity development of children raised by homosexual couples

Anotace: Bakalářská práce se zabývá socializací a vývojem identity dětí vychovaných v homosexuálních párech. Tato přehledová práce se zaměřuje nejdříve na představení modelu rodiny a vývoje od tradičního pojetí rodiny až k tomu současnému, shrnuje možnosti homosexuálů státi se rodiči a v neposlední řadě popisuje několik výzkumů, které se zabývaly homoparentalitou. Je to výzkum P. Camerona z roku 1996, A. Brewaeys z roku 1997, K. Nedbálkové z roku 2005, E. Poláškové z roku 2006, G. Hereka z roku 2006 a Stacey + Biblarz z roku 2001 a 2010. Další část bakalářské práce je věnovaná popisu a vývoji identity a procesu začleňování jedince do společnosti. Důraz je kladen nejenom na socializaci z pohledu jedince, ale hlavně na většinový a často stereotypizující pohled společnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s několika rozličnými pohledy na homoparentalitu a děti vychovávané v homosexuálních svazcích. Je však nutné říct, že se v práci nesnažím poskytnout jasnou odpověď na to, zda prosazovat či zásadně vystupovat proti homoparentalitě. Nabízím pouze ucelené informace a je tedy na každém, jaký si udělá na věc sám názor.

Abstract: Barchlor thesis considers the socialization and identity development od children raised by homosexual couples. This survey thesis focused first on the performance od the model of the family and his development of the traditional concept to the present, summarizes the options of homosexuals to become parents and finally describes several studies which focused on homoparentality. It´s a research of P. Cameron (1996), A. Brewaeys (1997), K. Nedbálková (2005), E. Polášková (2006), G. Herek (2006) and Stacey + Biblarz (2001, 2010). Another part of barchlor is devoted to the description od the development of the identity and the proces of integration to society. The emphasis is not only put on socialization from the perspective of individual, but also on the view of majority, which is often stereotyping. The goal of this thesis is to show to reader with several different views on homoparentality and children raised by homosexual couples. However, I have to say that I don´t try to give a clear answer if it´s better to enforce or to radically fight against homoparentality. I just offer comprehensive information and it´s up to the everyone how his opinion will be.

Klíčová slova: Homosexualita, Homoparentalita, Identita, Rodina, Socializace, Výzkumy homoparentality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Šindlář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:19, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz