Jakub Orava

Bakalářská práce

Srovnání šablonovacích systémů napříč MVC frameworky

Comparison of Templating Systems across MVC Frameworks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním šablonovacích systémů čtyř aplikačních rámců (frameworků) pro vývoj internetových aplikací ve čtyřech různých programovacích jazycích: Nette (PHP), Django (Python), ASP.NET MVC (C#), Ruby on Rails (Ruby). V první části bude čtenář seznámen se základní filozofií frameworků a popisem programovacích jazyků. V části druhé se práce zabývá již samotným srovnáním …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison of templating systems of four application frameworks for developing web applications in four different programming languages: Nette (PHP), Django (Python) ASP.NET MVC (C#), Ruby on Rails (Ruby). In the first part, the basic philosophy of the frameworks and a description of programming languages will be introduced. The second part of this thesis will be focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Daniel Robenek
  • Oponent: Karel Mozdřeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika