Petra BARVÍNKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem plic

Nursing process in a patient with lung cancer
Anotace:
Tato bakalářská práce je výzkumného charakteru, konkrétně se jedná o případovou studii s názvem Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem plic. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně popisuje anatomii a fyziologii dýchacího systému, teorii, rozdělení, etiologii a léčbu bronchogenních nádorů zaměřuje se na malobuněčný karcinom plic. Nakonec je zmíněna také problematika …více
Abstract:
This Bachelor thesis has investigative character. It is particularly a case study called Nursing process for patient with lung cancer. It is divided into theoretical and practical part. Theoretical part briefly describes anatomy and physiology of respiratory system, theory, partition, etiology and treatment of bronchogenic carcinomas it focuses on small-cell lung carcinoma. It finally mentions the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Marková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARVÍNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem plic. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií