Theses 

„Proces přechodu klienta s mentálním postižením do služeb s nižší mírou podpory, jeho klady a rizika“ – Ivana Baková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivana Baková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

„Proces přechodu klienta s mentálním postižením do služeb s nižší mírou podpory, jeho klady a rizika“

Anotace: Téma absolventské práce zní: „Proces přechodu klienta s mentálním postižením do služeb s nižší mírou podpory, jeho klady a rizika.“ Práce představuje osoby s mentálním postižením, popisuje historický vývoj v sociálních službách pro mentálně postižené a zdůrazňuje důležité události, celého transformačního procesu, které měly zásadní vliv na vznik moderních sociálních služeb, poskytovaných na humanistických ideálech, jaké představuje chráněné bydlení. Cílem práce bylo zjistit klady a rizika přechodu klientů na nižší míru podpory u konkrétní skupiny klientů, kteří prošli touto změnou, pomocí posouzení uspokojení jejich potřeb a posouzení nezbytné míry podpory. K získání požadovaných dat jsem zvolila kvalitativní výzkum. Jako výzkumnou metodu jsem použila zprostředkované pozorování. Výsledky pozorování jsem zjišťovala pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Ukázalo se, že klady spojené s chráněným bydlením významně převyšují rizika a to jak z pohledu jednotlivých rizikových oblastí definovaných MPSV v dotazníku pro posouzení nezbytné míry podpory, tak i při posouzení uspokojení potřeb osob s mentálním postižením pomocí hierarchie potřeb Abrahama Maslowa.

Abstract: The topic of the final thesis is: "The Process of Transformation of a Client with Mental Disabilities to Services with a Lower Level of Support, its Advantages and Disadvantages". The work presents people with mental disability, the historical developments in social services for mentally handicapped and highlights the important events of the whole transformation process, which had an effect on the emergence of modern social services provided by humanistic ideals as in the sheltered housing. The aim of the work was to find out the advantages and risks of clients' transition to a lower level of support in a given group of clients who went through this change with the help of fulfilling their needs and evaluating the necessary level of support. In order to gain the necessary data, qualitative research was carried out with a method of participant observation. The results were also supported by semi-structured interviews. It has been shown that the advantages connected to sheltered housing significantly outweigh the risks according to the individual risk areas as defined by Ministry of Labour and Social Affairs' questionnaire for evaluating a necessary rate of support as well as when using Abraham Maslow's hierarchy of needs for fulfilling the needs of mentally handicapped persons.

Klíčová slova: osoby s mentálním postižením, ústavní péče, transformační proces, chráněné bydlení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz